0

Regulament promoție „1 IUNIE”

Culinarte Sibiu

Regulament promoție „1 IUNIE”

1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:

Organizatorul campaniei “Vă răsfățăm de 1 Iunie" este S.C. Expertarom Food Ingredients S.R.L. (denumit în continuare “Organizator”) cu sediul în Sibiu, Șoseaua Alba Iulia, Numărul 150, Județul Sibiu, România, cod unic de înregistrare RO7308203, număr de înregistrare la Registrul Comertului J32/284/1995.

Prin simpla participare la Promoție, Participanții declară că vor respecta termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial, potrivit celor menționate în cuprinsul său.

2. PERIOADA ȘI LOCAȚIA CAMPANIEI

Campania se desfășoară în perioada 28.05.2020-01.06.2020, pe site-ul www.culinarte.ro.

3 MODUL DE DESFĂȘURARE AL EVENIMENTULUI

Clienții care lansează comenzi pentru produsele aflate în promoție în perioada desfășurării promoției vor primi gratuit o cutie de 3 buc macarons. Produsele se comandă în limita stocului disponibil și se livrează pe 1 iunie. În afara stocului se pot comanda produse și cu livrare ulterioară datei de 1 iunie, dacă produsul dorit de client nu se mai află în stoc și clientul este de accord să-l comande și să fie livrat ulterior.

Produsele care intră în promoție se găsesc pe pagina de Promoții, clar evidențiate cu oferta + cutie 3 Macarons: https://culinarte.ro/promoții

4 CONDIȚII GENERALE

Promoția se adresează tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă condițiile prezentului regulament.

Promoția se aplică pentru comenzile din zona orașului Sibiu și localităților limitrofe, pe o rază de 15 km.

Pentru a beneficia de promoție, fiecare participant trebuie să comande minim unul din produsele de pe www.culinarte.ro/promoții.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru nici un fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării dvs. la această Campanie.

Fără a limita cele menționate mai sus, produsele și serviciile oferite de către Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau implicite.

9 LEGISLAȚIE ȘI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarată nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.

10 FORȚA MAJORĂ

Forța majoră, astfel cum este definită prin lege, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voință sa și a cărui apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament, exonerează Organizatorul de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada în care îndeplinirea obligațiilor va fi împiedicată sau întarziată conform legii.

Culinarte Sibiu

11 ÎNCETAREA CAMPANIEI

La încheierea perioadei menționate în art. 3.

Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea Campaniei să presupună creșterea bugetului alocat acestui proiect.

12 PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participarea la această Campanie implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator pentru potențiale informări

ulterioare din partea acestuia. Organizatorul este obligat să nu transmită datele personale către terți, cu excepția societăților comerciale implicate în organizarea Campaniei. Participanților la Campanie le sunt

garantate drepturile prevăzute de legile privind protecția persoanelor cu privire la procesarea datelor personale și libera circulație a acestor date (dreptul de acces la date, dreptul de

intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție etc.) pe baza cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa: Șoseaua Alba Iulia, Nr. 150, Sibiu, Județul Sibiu, România.

Pentru exercitarea drepturilor sus menționate, persoana implicată poate solicita acest lucru Organizatorului printr-o cerere scrisă, datată și semnată.

Organizatorul este obligat să comunice măsurile luate și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele personale privind persoana implicată, în termen de 10 zile de la primirea cererii. Organizatorul se obligă ca, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date creată în acest mod, va aduce la cunoștință drepturile conforme cu legile privind protecția datelor cu caracter personal. Dacă participanții nu solicită în scris altfel, aceștia sunt de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor personale de către Organizator în modul prezentat în paragraful anterior. În orice moment participanții își pot retrage acordul privind utilizarea datelor personale printr-o cerere întocmită în forma scrisă, trimisă pe adresa Organizatorului.

12 TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legile privind protecția persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Reclamațiile privind produsele sau serviciile implicate în Campanie după finalizarea Campaniei în conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate în considerare și nu vor reprezenta răspunderea Organizatorului. În caz de tentativă sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participanților care nu vizează încălcarea cadrului legal în vigoare.

Organizator

SC EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL